آیت الله حسینی بوشهری از درمانگاه مرخص شد

آیت الله کارفرما هاشم حسینی بوشهری دبیر شورای عالی مرزوبوم های علمیه و پلیس انسان بوشهر درون باشگاه خبرگان رهبری امروز از درمانگاه مرخص شد.

نائب مهتر اجتماع مدرسین  به دلیل عارضه قلبی تعدادی پیش درون یکی از درمانگاه های تهران بستری شده بود.

پیش از این چهره های متنوع سیاسی، فرهنگی، کشوری و سرباز با حضور در بیمارستان در مسئله در جریان علاج صبر گرفتند و از وی عیادت کردند.

انتهای پیام