زلزله کرمانشاه تو ویژه نامه «آفتاب یزد»

به گزارش ایسنا، مجله «آفتاب یزد» که این ویژه مجله را درون ۲۰ صفحه منتشر کرده است، با انتشار گزارش ها و مصاحبه هایی میزان خسارات وارد شده، تسهیلات ارائه شده، سیلان بازسازی مسکن های آسیب دیده تو این دو ساله را تک بررسی صبر داده است. 

«فرصت سازی از فساد»، «ساخت خانه به دست آدم»، «زلزله کرمانشاه نماد همدلی و وفاق ملی درون خدمت رسانی»، «نقش دوگانه رسانه ها تو جنگ زایی و هیاهو زدایی»، «احداث و ترمیم ۷۸ دبیرستان با ۴۱۵ کلاس درس»، «تثبیت و خلق کردن ۱۸۵۰۷ فرصت شغلی» و «مرهمی بر گزند زلزله زدگان» از جمله عناوین گزارش های منتشرشده در این ویژه نامه است. 

همچنین در این خاص نامه گفت وگوهایی با استاندار کرمانشاه و معاونان او اجرا شده است. 

انتهای پیام