یادداشت سخنگوی شانس تو پاسداری فردوسی

به گزارش ایسنا، متن یادداشت علی ربیعی به شرح مافوق است:

«ما، اغلب بر این اعتقاد هستیم که تاریخمان را جنگاوران، حاکمان و فاتحان باریک اند و این آنها هستند که هویت سرزمینمان را رقم زده اند. تاریخ، اما ورق منظره روزها محو. کتاب با فرهنگ آمیخته می شود و به دودمان های بعد اینده منتقل می شود.

من فکر می کنم این ادیبان، شاعران، نقاشان، موسیقی دانان و معماران هستند که تاریخ و هویت ملی ما را می سازند.

داخل این میان، بی شک فردوسی هنرمند درخشان هویت ایرانی ماست. داستان ها و برنده بازی های آنها، حیات فرهنگی و اجتماعی را تداوم می بخشند و فصل مشترک کنش جمعی برای کسانی که تو یک سرزمین زیست می کنند را پدید آورده و مفهوم «ما» را لباس می دهند.

فردوسی ستاره تابان هویت ساز و پدیدآورنده فصل مشترک بین همه ما ایرانی هاست.

فردوسی به گذشته ها فرع ندارد بلکه حرفی نو در همگی عصرها و زمان هاست. دانایی و توانایی سروده شده توسط فردوسی در عصری که کشورها با تیغ و شمشیر گشوده می شد، عملی ای فراتر از دوروبر تاریخی او و رهنمودی برای همه سلاله هاست.

امروز به سرانجامِ فردوسی هم که می اندیشیم، انگار این اسطوره پرغصه برای همگی فرهیختگان این سرحد و بوم تکرار شده است.»

انتهای پیام